Autor : Eugen Sprenger

Ukończyłem studia na Wydziale Leśnictwa i prowadziłem przez 10 lat oddział w Dyrekcji Inspekcji Lasów Tyrolskich. Przez 22 lat pracowałem jako polityk samorządowy, w tym przez 16 lat byłem zastępcą Prezydenta Miasta Innsbruck, odpowiedzialnym za resorty: pomocy społecznej, zieleni miejskiej, lasów, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska. Zdobyte doświadczenia pozwoliły mi nabyć takich kompetencji jak: zarządzanie ludźmi, kompetencje interpersonalne, umiejętność motywowania. Wykształciły też u mnie wytrwałość i konsekwencję w prowadzeniu projektów, a także umiejętność znajdowania kompromisów.

W Austrii sytuacja prawna jest bardziej stabilna aniżeli w Polsce, niemniej jednak przepisy prawne są dość często zmieniane, zazwyczaj w przypadku zmiany rządu. Przedsiębiorcy narzekają też na problemy z biurokracją i ilością obowiązujących przepisów. Problemem jest też niedobór pracowników fachowych. Koniunktura w Austrii jest obecnie dobra, ale wielu zamówień w niektórych firmach nie można zrealizować z powodu braku specjalistów. Brakuje także odpowiednio przygotowanych pracowników w branży gastronomicznej, szczególnie kucharzy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Austrii muszą być obowiązkowo ubezpieczone z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego, wypadkowego. Przy niskich zyskach (poniżej € 30.000) obowiązuje tylko ubezpieczenie od wypadku. Wysokość ubezpieczenia przedsiębiorcy zależy od obrotów firmy.

Oczywiście wszystkie osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie muszą być także w pełni ubezpieczone. Połowę wszystkich kosztów na ubezpieczenia ponosi pracodawca, drugą połowę pracujący (50%-50%).

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą są wspierani poprzez obszerny pakiet różnych form dofinansowania i ułatwień, pozwalających na łagodny i bezpieczny start przedsiębiorstwa.

W Austrii otrzymuje się wsparcie dla firmy z różnych źródeł: od państwa , z landu i poszczególnych gmin. Jest to uzależnione od rodzaju przedsiębiorstwa i jego znaczenia w zapewnieniu miejsc pracy.

Izba Gospodarcza (Wirtschaftskammer) udziela także wszechstronnej pomocy „na start” w zakresie porad prawnych, wyboru formy prawnej firmy i możliwościach dofinansowania i uzyskania ulg.

Młode firmy są wspierane także poprzez niskooprocentowane pożyczki , dodatki, ulgi, subwencje; gwarancje, np. w pierwszym roku działalności przedsiębiorstwa jest ono zwalniane z opłat za wpis do rejestru handlowego i z opłat związanych z pozapłacowymi kosztami pracy.

W Urzędzie Pracy funkcjonuje specjalny program wsparcia dla bezrobotnych, którzy chcą założyć firmy. Publiczna służba zatrudnienia wspiera jednak tylko te start-upy, które są obiecujące z ekonomicznego punktu widzenia. W związku z tym wybór uczestników do wsparcia jest dość rygorystyczny.

Polecam stronę, na której można znaleźć wszystkie informacje na ten temat: https://www.foerderportal.at/das-ugp

Można odpowiedzieć spontanicznie, że tak. Polacy są obywatelami UE i dlatego mają prawo założenia firmy w każdym kraju unijnym. Inna sytuacja byłaby dyskryminacją dla poszczególnych obywateli UE. Na terenie Austrii w ostatnich latach wielu Polaków założyło prywatne firmy, np. polska firma Super Snow w Roppen/Tirol otrzymała różne świadczenia i zniżkę w zakupie parceli na budowę. Także gminy wspierają startujących przedsiębiorców, najczęściej poprzez tańszy teren na budowę, uzbrojenie terenu itd.

Młodym ludziom życzę przede wszystkim dużo zapału na drodze do zostania przedsiębiorcą, dobrego pomysłu na swoją firmę, wytrwałości i wiary we własne możliwości.

Kategorie: Biznes